Oficiální stránky obce Labské Chrčice | Přihlášení |
   
 obec Labské Chrčice  Obecní úřad  O obci  Kultura & podnikání
 

Úřední deska

Nepřehlédněte

Mikulášská nadílka 1
V neděli 1.12.2013 od 15.00 hod se uskuteční pro d
Více...
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNI
Zveme všechny děti a jejich rodiče na rozloučení s
Více...
DĚTSKÝ
Obecní úřad zve nejen děti na DĚTSKÝ DEN, který se
Více...
Májová
Dobrovolní hasiči Labské Chrčice vás srdečně zvou
Více...
Hasičská zábava 16.2
Tradiční zábava místních dobrovolných hasičů se ko
Více...
Maškarní 2013
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...
Mikulášská zábava
Chrčické ženy, cvičenky, si vás dovolují pozvat na
Více...
Rozloučení s prázdni
Zveme všechny děti a rodiče na rozloučení s prázdn
Více...
Pouťová zábava
Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice pořádá tra
Více...
Den
Zveme všechny děti i jejich rodiče na dětský den,
Více...
Čarodějnice 2012
Tradiční pálení čarodějnic se koná 30.4.2012 od 18
Více...
Maškarní 2012
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...


Doporučujeme

| Vyhláška č. 1/2007
Vyvěšeno: 0000-00-00| Sejmuto: 0000-00-00


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
obce Labské Chrčice
č.1/2007

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Labské Chrčice se na svém zasedání dne 22. 2. 2007 usnesením č.2/2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1
Úvodní ustanovení
Obec Labské Chrčice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek").

Článek 2
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

(3) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem (společným plátcem). Společný plátce je povinen oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.

(4) Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem dle této vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (u nezletilých děti např. jejich rodiče).

Článek 3
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500,-- Kč pro dospělou osobu a tvoří ji :
a) částka 250,-- za poplatníka a kalendářní rok, a
b) částka 250,-- za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 129.080,- Kč a byly rozúčtovány takto: skutečné náklady 77.700,- / počet poplatníků 175/ náklady na 1 poplatníka 444,- .

(2) Pro osobu mladší 15ti let činí sazba poplatku 400,-- Kč a je tvořena. a)z částky 150,-- Kč za kalendářní rok a
b)z částky 250,-- Kč za kalendářní rok - skutečné náklady.

(3) Za rekreační objekt činí poplatek 500,-- Kč a je tvořen :

c)z částky 250,-- Kč za kalendářní rok a
d)z částky 250,-- Kč za kalendářní rok - skutečné náklady.

(4) V případě změny místa trvalého bydliště nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci měsíce.

Článek 4
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný buď jednorázově k 31.3. nebo ve dvou splátkách splatných k 31.3. a 30.9. příslušného roku.
(2) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Dlužné částky lze doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně vyrozuměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 5
Způsob úhrady
Poplatek se hradí na účet správce poplatku
a) hotově v pokladně Obecního úřadu v Labských Chrčicích
b) převodem na účet č. 1205483389/0800 ČS Pardubice, pobočka Přelouč

Článek 6
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/2006 o místním poplatku.

Článek 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 9. 3. 2007

Václav Novák
starosta obce
Josef Nožíř
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne : 22. 2. 2007
Sejmuto z úřední desky dne : 9. 3. 2007
Zodpovídá:
© MK | All Rights Reserved 2006